THÔNG CÁO BÁO CHÍ

 THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Press release 

Subject: the documentary “The Vietnam War” ( film can be seen at www.zdfinfo.deuntil December 6th, 2020

 The Vietnam War is a controversial issue, especially between winners and losers. The documentary “The Vietnam War” unfortunately only serves the transparent purpose: the bad Americans against the poor Vietnamese people, which corresponds to the propaganda of the Hanoi regime. 

 Wars are, as always, cruel and bloody. Everyone involved is guilty and responsible (e.g. 500 civilian deaths in My Lai vs. 5,000 civilian deaths in the Tet offensive in Huế by the Viet Congs). In Vietnam, however, the main culprit is those who created the war and didn’t want to end the war. And these were the communist rulers in Vietnam. 

 The South Vietnamese and the Allies had only one goal: to defend the borders of South Vietnam and to force the northern militias and their troops to retreat north. The bombing of North Vietnam also had this aim. 

Many important details about the Vietnam War are missing from the documentary: 

 1. The escape of almost a million Vietnamese from North Vietnam to South Vietnam after the partition of Vietnam in 1954. The refugees were not only Catholics, as the Hanoi regime always propagated, but also many Vietnamese who wanted to escape the cruelty and mismanagement of communism. 
 1. Communism, which once spread fear and terror worldwide, was ignored in the documentary. The German people had suffered from communism not so long ago. In Vietnam, the suffering under the communist power was a hundred times worse (e.g. the bloody class struggle, the gruesome land reform and the “Hundred Flowers Bloom” campaign in the 1950s). 
 1. Because of the openness in South Vietnam, the communists from North Vietnam were able to infiltrate many areas in the South: in the government, in schools, in universities, in the population. The documentary also confirmed that all journalists in the world were allowed to practice in South Vietnam without restrictions. Therefore the war was brought through this route into the living room of every household worldwide and only the pictures of the “cold-blooded US soldiers” and “the bad South Vietnamese army”, so wanted exactly Vo Nguyen Giap. There was no trace of the cruel activities of the North Vietnamese army against their own people in all reports (see the book “Triumph of the absurd” by contemporary witness and journalist Dr. Uwe Siemon-Netto and “Das Schwarze Buch des Kommunismus” by Stephane Courtois and Co.)One should not forget that the world in the 1960s was affected by the New Wave movement, hippies, peace movements… At that time, the world just wanted to end the cruel war blindly, they had no idea about who was leading the war: it wasn’t the Vietnamese people, not even the Americans, but the communist leaders in North Vietnam.  
 2. The South Vietnamese soldiers were our brothers, our fathers. They were only portrayed as monsters in the documentary. The war happened on our land. Our soldiers had shed their blood for the freedom of their people, their families. It was about protecting South Vietnam from the cruelty of communism. In the documentary, the historians referred all of the South Vietnamese soldier in one word as a “corrupt army” and thus insulted all of South Vietnamese.

The North Vietnamese soldiers were also our relatives. They certainly did not want to go to war voluntarily. They had to go to war in South Vietnam because their families had been held hostage in the north. Refusing or breaking the rules would have resulted in the punishment of her entire family in the north. 

Our appeal: 

 1. The murderers and the attackers must be condemned, not the defensive. 
 1. The victory of communists in Vietnam meant the spread of culture destruction, lawlessness and the monopoly of power throughout Vietnam. Until now, 45 years later, Vietnam is still under the rule of an authoritarian communist regime. The ruler builds amongst other things a strong cyber security team to suppress peaceful movements for freedom and democracy in the country. 
 1. Denouncing the South Vietnamese soldiers is a malicious act and a significant insult to peoples. 

Berlin, November 11th, 2020 

Hoang Thi My Lam 

Chairwoman of the Association of Vietnamese Refugees in the Federal Republic of Germany  

Thông cáo báo chí 

V/v cuốn phim tài liệu “ Chiến tranh Việt Nam “ (có thể xem tới ngày 6.12.2020 trên kênh www.zdfinfo.de

Chiến tranh Việt Nam là một đề tài gây nhiều tranh cãi , đặc biệt là giữa kẻ thắng cuộc và người thua trận. Đáng tiếc thay là cuốn phim tài liệu “ Chiến tranh Việt Nam”chỉ phục vụ một mục đích rõ ràng : người Mỹ độc ác chống lại một dân tộc Việt Nam khốn khổ, đúng y như lời tuyên truyền của nhà cầm quyền Hà Nội. 

Chiến tranh luôn là tàn nhẫn và đẫm máu.Tất cả phe tham chiến đều phải chịu tội và trách nhiệm chung( ví dụ: 500 thường dân bị giết ở Mỹ Lai so với 5.000 thường dân bị Việt Cộng giết trong Tết Mậu Thân ở Huế). Tại Việt Nam  kẻ chánh phạm là kẻ gây chiến và không hề muốn ngưng chiến. Đó chính là các thủ lãnh Cộng Sản Việt Nam. 

Người dân Miền Nam Việt Nam và các bạn Đồng Minh chỉ có một mục tiêu duy nhất là bảo toàn lãnh thổ và ép buộc quân Bắc Việt rút về miền Bắc. Quyết định thả bom  miền Bắc cũng không nằm ngoài mục đích đó. 

Trong cuốn phim tài liệu này còn thiếu nhiều chi tiết quan trọng về Chiến Tranh Việt Nam: 

 1. Cuộc di cư của gần một triệu đồng bào miền Bắc vào Nam sau sự kiện chia đôi đất nước Việt Nam năm 1954. Người di cư không chỉ là người Công Giáo như nhà cầm quyền Hà Nội luôn tuyên truyền mà họ chính là những người phải trốn chạy khỏi chế độ dã man và hà khắc của Cộng Sản. 
 1. Trong cuốn phim tài liệu người ta đã xem như không biết gì về chủ thuyết Cộng Sản , một chủ thuyết mà một thời đã gieo rắc kinh hoàng trên toàn thế giới. Dân tộc Đức cũng đã từng chịu đựng sự khốn khổ dưới thời Cộng Sản cách nay không lâu. Dân tộc Việt Nam còn chịu đựng gấp trăm lần dưới gọng kìm Cộng Sản ( nổi tiếng là các vụ Đấu Tố Giai Cấp  đẫm máu , vụ Cải Cách Ruộng Đất tàn nhẫn, chiến dịch Trăm Hoa Đua Nở trong thập niện 1950)  
 1. Vì chính sách thông thoáng  của miền Nam Việt Nam mà Cộng Sản Bắc Việt có thể thâm nhập vào nhiều lãnh vực của miền Nam:  vào chính quyền, vào trường học, vào Đại Học , vào dân chúng. Chính trong cuốn phim tài liệu người ta cũng đã xác nhận là tất cả nhà truyền thông trên thế giới đều có thể tác nghiệp không hạn chế tại miền Nam Việt Nam. Do đó mà cuộc chiến được truyền qua ngã truyền thông vào  tận phòng khách mỗi nhà  dân trên toàn thế giới, nhưng chỉ toàn là hình ảnh của “ lính Mỹ khát máu “ và “ quân đội Miền Nam Việt Nam tồi tệ” . Trong các phóng sự này không ai nhắc nhở gì về những hành vi dã man của đoàn quân Bắc Việt đối với chính dân tộc của họ ( xin hãy đọc cuốn sách “ Đức, der Deutsche” bản tiếng Đức hay là “ Triumph of the Absurd” bản tiếng Anh của Nhân Chứng và Nhà Báo Uwe Siemon-Netto  và cuốn “ Das Schwarze Buch des Kommunismus “ của Stephane Courtois và các đồng tác giả) 

Người ta cũng không nên quên rằng thế giới vào thập niên 1960 đang tràn ngập với chủ thuyết Làn Sóng Mới, Hiện Sinh Hippies, Chuyển Hóa Hòa Bình …Thời đó mọi người trên thế giới chỉ muốn chấm dứt chiến tranh Việt Nam một cách mù quáng mà không cần tìm hiểu ai là kẻ tác động cho cuộc chiến leo thang: đó không phải là dân tộc Việt Nam,cũng không phải là quân đội Mỹ mà chính là các Lãnh Tụ Cộng Sản Bắc Việt.  

 1. Những người lính miền Nam chính là cha, là anh em của chúng tôi. Họ bị mô tả trong cuốn phim tài liệu như những người vô nhân. Cuộc chiến đã xảy ra trên đất nước chúng tôi. Những người lính đã đổ máu của họ cho dân tộc và gia đình họ. Điểm chính là việc bảo vệ miền Nam Việt Nam trước móng vuốt Cộng Sản. Các nhà Nghiên Cứu Lịch Sử  trong cuốn phim tài liệu đã xâm phạm danh dự người miền Nam Việt Nam khi gọi  toàn quân đội miền Nam là “ đội quân tham nhũng “ . 

Ngoài ra, những người lính Bắc Việt cũng là bà con của chúng tôi. Chắc chắn là họ không hề tự ý muốn gây chiến. Họ  bị bắt buộc phải vào Nam tham chiến vì chính gia đình họ bị giữ làm con tin ngoài Bắc. Bất kỳ sự phản bội nào của họ sẽ đưa đến việc trừng phạt cho cả gia đình của họ ngoài Bắc. 

Chúng tôi kêu gọi : 

 1. Kẻ  mưu sát và kẻ gây chiến phải bị lên án , chứ không phải người nằm trong thế phòng thủ. 
 1. Sự thắng cuộc của chủ nghĩa Cộng Sản tai Việt Nam đồng nghĩa với việc  lan rộng sự hủy hoại văn hóa, sự vô luật pháp và sự độc đoán trên toàn cõi Việt Nam. Cho đến bây giờ, sau 45 năm, Việt Nam vẫn gánh chịu sự cai trị của chế độ độc tài chuyên chính Cộng Sản.Kẻ cầm quyền vẫn tiếp tục xây dựng nhiều phương cách , trong đó bao gồm cả việc xây dựng một hệ thống Cộng An Mạng để đàn áp những vận động bất bạo động cho tự do và dân chủ cho quê hương. 
 1. Sự phỉ báng những người lính miền Nam Việt Nam là một hành động độc ác và là một sự xâm phạm danh dự  dân tộc. 

Bá Linh , ngày 11.11.2020 

Hoàng Thị Mỹ Lâm 

Chủ Tịch Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại Cộng Hòa Liên Bang Đức e.V. 

Related post

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.