THƯ GỬI ĐẾN CÁC DÂN BIỂU VÀ THƯỢNG NGHỊ SĨ LIÊN BANG HOA KỲ

 THƯ GỬI ĐẾN CÁC DÂN BIỂU VÀ THƯỢNG NGHỊ SĨ LIÊN BANG HOA KỲ

Thư gửi đến các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Liên bang yêu cầu hỗ trợ tái họp Hội Nghị Quốc Tế về Hiệp Định Hòa Bình Paris để cứu nước Việt Nam.

Kính thưa Quý đồng hương,

Ngày thứ Bảy 22, tháng 2 năm 2020 vừa qua, chúng tôi đã gặp dân biểu liên bang Ro Khanna, trong địa phận San Jose miền Bắc California. Ðồng hương VN đã đệ đạt nhiều y/c trong các lãnh vực khác nhau. Riêng nhóm chúng tôi có soạn sẵn một lá thư gửi ông Dân biểu, yêu cầu ông ông trình bày lên Quốc Hội rằng Tàu cộng hiện đang chiếm vùng biển Đông của Việt Nam.

Đó là một thủy lộ quan trọng cho nước Hoa kỳ cũng như các nước khu vực Đông Nam Á. Vì nước Mỹ không có biển đảo trong khu vực, nên khó nói chuyện với Tàu cộng. Tuy nhiên, nếu chính phủ Hoa Kỳ dùng Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, Ðịnh ước Quốc tế ký ngày 2 tháng 3 năm 1973 và Public Law 93-559, Hoa Kỳ có một thế rất mạnh để nói chuyện với Tàu cộng.

Lý do là cả Hoa Kỳ Kỳ và Tàu cộng cùng với 9 quốc gia khác đã ký tên vào Ðịnh ước Quốc tế 1973, cam kết tôn trọng chủ quyền và lãnh thổ của Việt Nam. Giờ đây Trung cộng không tuân hành những điều họ cam kết, thì Hoa Kỳ và tất cả các nước còn lại có quyền can thiệp.

Chúng tôi yêu cầu dân biểu Ro Khanna nêu vấn đề này lên trước Quốc Hội vì nó giúp cho Hoa Kỳ, giúp cho Việt Nam cũng như các nước trong khu vực Đông Nam Á.

Chúng tôi mong rằng tất cả quý vị mỗi người in ra một lá thư tương tự, gửi đến Dân biểu và Thượng nghị sĩ liên bang trong khu vực của quý vị đang sinh sống.

Lá thư mẫu đã có sẵn trên website vietlist.us, quý vị chỉ cần thay tên địa chỉ của Dân biểu, Thượng nghị sĩ và tên của quý vị là có thể gửi đi.

Chúng tôi cũng có chuẩn bị sẵn các văn bản: Hiệp Định Hòa Bình Paris 1973, Ðịnh Ước quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973, và phần của Public Law 93-559 liên quan đến Việt Nam.

Xin quý vị vui lòng in ra và gửi kèm theo lá thư của quý vị gửi các vị dân cử trong khu vực của quý vị.(link: Thư gửi các Dân biểu & TNS. )

Hiện chúng ta có 435 Dân biểu và 100 Thượng nghị sĩ Liên bang. Nếu các vị này đều nhận được thư yêu cầu của cử tri địa phương, khi có nhiều người của họ trình bày cùng một vấn đề thì nước Việt Nam sẽ có cơ hội được cứu thoát khỏi tay Tàu cộng. Chúng tôi mong mỏi được sự hợp tác của tất cả đồng hương yêu nước trên đất nước Hoa Kỳ.

Xin nhớ rằng chính chúng ta là người Việt, phải quyết tâm tranh đấu bằng mọi hình thức để cứu nước Việt Nam.

Trân trọng kính chào quý vị,
Thay mặt nhóm Anh Em Thiện Chí San Jose,
Trần Long.
Email: tranlongshcd@gmail.com
Phone: 408-515-2797.

***

Dưới đây là lá thư mẫu gửi cho các Dân biểu và Thượng nghị sĩ Liên bang. Xin quý vị tải xuống, thay thế phần nằm trong ngoặc () để thay vào đấy là tên và địa chỉ của các vị Dân biểu và Thượng nghị sĩ Liên bang, tên và địa chỉ của quý vị.

Xa hơn phía dưới là Hiệp định Hòa Bình Paris 1973, Ðịnh ước quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973 và một phần của Public Law 93-559 có liên quan đến yêu cầu tái họp Hội nghị Quốc tế về về vấn đề Việt Nam

***

(San Jose February 18, 2020).
To: Representative (Ro Khanna).
Subject: The US should use The Paris Peace Agreement 1973 to stop the invasion of Red China in the Southeast Asian Sea.

Dear Representative (Ro Khanna),

The China has been invading the Southeast Asian Sea, occupying the important sea path in the area. The US has no sea nor island in that area. But the US government could use three following related documentations to The Paris Peace Agreement 1973 to stop the invasion of Red China:

1. The Paris Peace Agreement 1973 (PPA) was signed on 27 January 1973 to bring peace to Vietnam by a general election under international supervision for South Vietnam. The PPA is supported by the two following important documents (2) and (3).

2. The International Treaty 1973 to ensure the implementation of the PPA was signed on March 2, 1973 under the chairmanship of the Secretary-General of the United Nations between nine arbitration countries and three Vietnamese parties to allow re-convening of international conferences in case the PPA and/or the integrity of the Vietnam’s is violated. The signatories also agreed to respect the territory of Vietnam, including the Southeast Asian Sea.

3. The US Public Law 93-559 was issued by the United States Congress on September 30, 1974. Chapter 34, Article 4 of this act is related to Vietnam. Article 4: Reconvening the international conference to fully implement the terms signed on January 27, 1973 for all conflicting factions in Vietnam.

Please help the Vietnamese American voters, and also, the benefit of the United States by raising this issue and calling an international meeting follow up with The International Treaty March 2, 1973.

Thank you very much for your attention and your public service,

(Tran Long and The Goodwill Brother Group at San Jose,)
Address: (xxxx, San Jose, CAxxxxx)
Email: (tranlong001@yahoo.com)
Phone: (408-515-2797).

***

Lược dịch:

Kính gửi Dân biểu Ro Khanna,

Trung Cộng đã xâm chiếm biển Đông Nam Á, chiếm con đường biển quan trọng trong khu vực. Hoa Kỳ không có biển cũng không có đảo trong khu vực đó. Nhưng chính phủ Hoa Kỳ có thể sử dụng ba tài liệu liên quan sau đây cho Thỏa thuận hòa bình Paris năm 1973 để ngăn chặn cuộc xâm lược của Trung cộng:

1. Hiệp định hòa bình Paris năm 1973 (PPA) được ký ngày 27 tháng 1 năm 1973 để mang lại hòa bình cho Việt Nam bằng một cuộc tổng tuyển cử dưới sự giám sát quốc tế đối với miền Nam Việt Nam. PPA được hỗ trợ bởi hai tài liệu quan trọng sau (2) và (3).

2. Hiệp ước quốc tế năm 1973 nhằm đảm bảo việc thực thi PPA được ký kết vào ngày 2 tháng 3 năm 1973 dưới sự chủ trì của Tổng thư ký Liên hợp quốc giữa chín quốc gia trọng tài và ba bên Việt Nam cho phép triệu tập lại các hội nghị quốc tế trong trường hợp PPA và / hoặc tính toàn vẹn của Việt Nam bị vi phạm. Các bên ký kết cũng đồng ý tôn trọng lãnh thổ Việt Nam, bao gồm cả Biển Đông Nam Á.

3. Luật công 93-559 của Hoa Kỳ được Quốc hội Hoa Kỳ ban hành vào ngày 30 tháng 9 năm 1974. Chương 34, Điều 4 của đạo luật này có liên quan đến Việt Nam. Điều 4: Tái lập hội nghị quốc tế để thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ký ngày 27/1/1973 cho tất cả các phe phái xung đột ở Việt Nam.

Xin hãy giúp đỡ cử tri người Mỹ gốc Việt, và cũng, lợi ích của Hoa Kỳ bằng cách nêu vấn đề này và gọi một cuộc họp quốc tế theo dõi Hiệp ước Quốc tế ngày 2 tháng 3 năm 1973.

Cảm ơn ông rất nhiều về sự quan tâm và sự phục vụ công cộng của ông,,

(Trần Long và Nhóm Anh Em Thiện Chí tại San Jose,)
Địa chỉ: (xxxx, San Jose, CAxxxxx)
Email: (tranlong001@yahoo.com)

Related post

Bình Luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.